Rok 2019

Bilans

Rachunek zysków i strat

Rachunek przepływów pieniężnych

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Dziennik Zmian - Saniko

Dziennik Zmian