Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.12/21/09/20 pn.: „Dostawa soli drogowej DR niezbrylającej, kamiennej, kopalnianej dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. – II postępowanie”

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym:
Nazwa postępowania: „Dostawa soli drogowej DR niezbrylającej, kamiennej, kopalnianej dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. – II postępowanie”
Numer sprawy: BZ/ZP.12/21/09/20
Numer ogłoszenia BZP: 587507-N-2020
Numer ogłoszenia TED: nie dotyczy
Klucz publiczny: 0123f3f0-da14-40c8-9271-2fc25d4aec87
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawa
Termin składania ofert: 30.09.2020 r., godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 30.09.2020 r., godz. 11:15
Dokumentacja postępowania:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu
Załącznik nr 3 do SIWZ – Projekt umowy
Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału postępowaniu
Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz wykonanych dostaw
Załącznik nr 7 do SIWZ – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
Załącznik nr 8 do SIWZ – Formularz składu chemicznego i granulacji soli drogowej
Załączniki w wersji edytowalnej
Treść zapytań, wyjaśnień i zmiany w SIWZ:
Informacje i zawiadomienia:
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.11/08/09/20 pn.: „Dostawa soli drogowej DR niezbrylającej, kamiennej, kopalnianej dla PGK „Saniko” Sp. z o.o.”

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym:
Nazwa postępowania: „Dostawa soli drogowej DR niezbrylającej, kamiennej, kopalnianej dla PGK „Saniko” Sp. z o.o.”
Numer sprawy: BZ/ZP.11/08/09/20
Numer ogłoszenia BZP: 583004-N-2020
Numer ogłoszenia TED: nie dotyczy
Klucz publiczny: 597d9427-30f6-4216-ad9a-e92686afb1e6
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawa
Termin składania ofert: 17.09.2020 r., godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 17.09.2020 r., godz. 11:15
Dokumentacja postępowania:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu
Załącznik nr 3 do SIWZ – Projekt umowy
Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału postępowaniu
Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz wykonanych dostaw
Załącznik nr 7 do SIWZ – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
Załącznik nr 8 do SIWZ – Formularz składu chemicznego i granulacji soli drogowej
Załączniki w wersji edytowalnej
Treść zapytań, wyjaśnień i zmiany w SIWZ:
Zmiana treści SIWZ z dnia 11.09.2020 r.
Załącznik nr 3 do SIWZ – Projekt umowy z dnia 11.09.2020 r.
Treść zapytań i wyjaśnień z dnia 11.09.2020 r.
Informacje i zawiadomienia:
Informacja z otwarcia ofert
Unieważnienie postępowania

 
Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.10/01/06/20 pn.: „Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 12 12 dla RZUOK w Machnaczu, gm. Brześć Kujawski, w podziale na 2 części”

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym:
Nazwa postępowania:
Numer sprawy: BZ/ZP.10/01/06/20
Numer ogłoszenia BZP: nie dotyczy
Numer ogłoszenia TED: 2020/S 114-276930
Klucz publiczny: kluczpub-oferta-postepowanieid-f4732c57-c946-414d-bca5-fbe031874572-asc
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługa
Termin składania ofert: 21.07.2020 r., godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 21.07.2020 r., godz. 11:30
Dokumentacja postępowania:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik Nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2 do SIWZ JEDZ
Załącznik Nr 3 do SIWZ Projekt umowy
Załącznik Nr 4 do SIWZ Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
Załącznik Nr 5 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik Nr 6 do SIWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego
Treść zapytań, wyjaśnień i zmiany w SIWZ:
Treść zapytania i wyjaśnienia z dnia 08.07.2020 r.
Informacje i zawiadomienia:
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Część Nr 1
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Część Nr 2Przetarg nieograniczony nr BZ/ZP.09/13/05/20 pn.: „Dostawa fabrycznie nowych pojemników z tworzywa sztucznego na odpady dla PGK „Saniko” Sp. z o.o.”

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym:
Nazwa postępowania: „Dostawa fabrycznie nowych pojemników z tworzywa sztucznego na odpady dla PGK „Saniko” Sp. z o.o.”
Numer sprawy: BZ/ZP.09/13/05/20
Numer ogłoszenia BZP: 540776-N-2020
Numer ogłoszenia TED: nie dotyczy
Klucz publiczny: 7af1d6db-0f5f-4b01-8f8e-a5df8754119b
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Termin składania ofert: 26.05.2020 r., godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 26.05.2020 r., godz. 11:15
Dokumentacja postępowania:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz cenowy
Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu
Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy
Załącznik nr 5 do SIWZ Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz wykonanych dostaw
Załącznik nr 7 do SIWZ Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
Załącznik nr 8 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału postępowaniu
Załącznik nr 9 Formularz parametrów technicznych pojemników
Treść zapytań, wyjaśnień i zmiany w SIWZ:
Treść zapytania i wyjaśnienie zapisów SIWZ-pdf
Informacje i zawiadomienia:
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Przetarg nieograniczony nr BZ/ZP.08/29/04/20 pn.: „Dostawa fabrycznie nowej śmieciarki dwukomorowej dla PGK „Saniko” Sp. z o.o.”

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym:
Nazwa postępowania: „Dostawa fabrycznie nowej śmieciarki dwukomorowej dla PGK „Saniko” Sp. z o.o.”
Numer sprawy: BZ/ZP.08/29/04/20
Numer ogłoszenia BZP: nie dotyczy
Numer ogłoszenia TED: 2020/S 086-204131
Klucz publiczny: d926e549-bf93-4795-84f0-8e279f7863a9
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawa
Termin składania ofert: 09.06.2020 r., godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 09.06.2020 r., godz. 11:15
Dokumentacja postępowania:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SIWZ Standardowy formularz JEDZ
Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy
Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału postępowaniu
Załącznik nr 6 do SIWZ Oświadczenie o rocznym obrocie w obszarze objętym zamówieniem
Załącznik nr 7 do SIWZ Wykaz dostaw
Załącznik nr 8 do SIWZ Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
Załącznik nr 9 do SIWZ Formularz parametrów technicznych fabrycznie nowej śmieciarki z zabudową dwukomorową
Treść zapytań, wyjaśnień i zmiany w SIWZ:
Treść zapytań i wyjaśnień z dnia 18.05.2020 r.
Zmiana treści SIWZ z dnia 18.05.2020 r.
Treść zapytań i wyjaśnień z dnia 25.05.2020 r.
Informacje i zawiadomienia:
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyPrzetarg nieograniczony nr BZ/ZP.07/27/04/20 pn.: „Wykonanie naprawy przenośnika taśmowo-łańcuchowego w linii technologicznej w RZUOK w Machnaczu”

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym:
Nazwa postępowania: „Wykonanie naprawy przenośnika taśmowo-łańcuchowego w linii technologicznej w RZUOK w Machnaczu”
Numer sprawy: BZ/ZP.07/27/04/20
Numer ogłoszenia BZP: 534988-N-2020
Numer ogłoszenia TED: nie dotyczy
Klucz publiczny: 8f55843a-7008-414c-bb75-dfcbad8d2313
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Termin składania ofert: 08.05.2020 r., godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 08.05.2020 r., godz. 11:15
Dokumentacja postępowania:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu
Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy
Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz wykonanych usług
Załącznik nr 6 do SIWZ Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
Załącznik nr 7 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału postępowaniu
Załącznik nr 8 do SIWZ Szkic poglądowy przenośnika PK 23,6/1500
Formularze w wersji edytowalnej
Treść zapytań, wyjaśnień i zmiany w SIWZ:
Treść zapytań i wyjaśnień z dnia 05.05.2020 r.
Zmiana treści SIWZ z dnia 05.05.2020 r.
Informacje i zawiadomienia:
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyPrzetarg nieograniczony nr BZ/ZP.06/02/04/20 pn.: „Wynajem autobusu wraz z kierowcą do przewozu pracowników PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku”

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym:
Nazwa postępowania: „Wynajem autobusu wraz z kierowcą do przewozu pracowników PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku”
Numer sprawy: BZ/ZP.06/02/04/20
Numer ogłoszenia BZP: 529729-N-2020
Numer ogłoszenia TED: nie dotyczy
Klucz publiczny: e7643667-bde7-47a7-b03d-8205afe44fd2
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Termin składania ofert: 16.04.2020 r., godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 16.04.2020 r., godz. 11:15
Dokumentacja postępowania:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu
Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy
Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych
Załącznik nr 6 do SIWZ Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
Załącznik nr 7 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału postępowaniu
Treść zapytań, wyjaśnień i zmiany w SIWZ:
Informacje i zawiadomienia:
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyPrzetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.05/20/03/20 na: „Usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 12 12 dla RZUOK w Machnaczu gm. Brześć Kujawski”

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym:
Nazwa postępowania: „Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 12 12 dla RZUOK w Machnaczu gm. Brześć Kujawski”
Numer sprawy: BZ/ZP.05/20/03/20
Numer ogłoszenia BZP: nie dotyczy
Numer ogłoszenia TED: 2020/S 060-143786
Klucz publiczny: https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=3cce7d4e-f636-44bd-ba66-93d805382306
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Termin składania ofert: 27.04.2020 r., godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 27.04.2020 r., godz. 11:30
Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Link do postępowania zarejestrowanego na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=3cce7d4e-f636-44bd-ba66-93d805382306

Dokumentacja postępowania:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik Nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2 do SIWZ JEDZ
Załącznik Nr 3 do SIWZ Projekt umowy
Załącznik Nr 4 do SIWZ Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
Załącznik Nr 5 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik Nr 6 do SIWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego
Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu z dnia 07.04.2020 r.
Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia opublikowane w DUUE w dniu 09.04.2020 r.
Treść zapytań, wyjaśnień i zmiany w SIWZ:
Zmiana treści SIWZ z dnia 07.04.2020 r.
SIWZ – zaktualizowana w dniu 07.04.2020 r.
Załącznik Nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy zaktualizowany w dniu 07.04.2020 r.
Załącznik Nr 3 do SIWZ – zaktualizowany na dzień 07.04.2020 r.
Informacje i zawiadomienia:
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 
Przetarg nieograniczony nr BZ/ZP.04/21/02/20 pn.: „Wykonanie naprawy przenośników w linii technologicznej w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu”

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym:
Nazwa postępowania: „Wykonanie naprawy przenośników w linii technologicznej w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów w Machnaczu”
Numer sprawy: BZ/ZP.04/21/02/20
Numer ogłoszenia BZP: 517693-N-2020
Numer ogłoszenia TED: nie dotyczy
Klucz publiczny: nie dotyczy
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Termin składania ofert: 13.03.2020 r., godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 13.03.2020 r., godz. 11:15
Dokumentacja postępowania:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu
Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy
Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz wykonanych usług
Załącznik nr 6 do SIWZ Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
Załącznik nr 7 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału postępowaniu
Załącznik nr 8a do SIWZ Szkic poglądowy przenośnika PK 23,6/1500
Załącznik nr 8b do SIWZ Szkic poglądowy przenośnika PK 10,4/1300
Treść zapytań, wyjaśnień i zmiany w SIWZ:
Informacje i zawiadomienia:
Informacja z otwarcia ofert
Unieważnienie postępowaniaPrzetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.03/19/02/20 na: „Usługę ochrony i fizycznej i elektronicznej obiektów, osób i mienia oraz obsługa, konserwacja i naprawa systemu alarmowego PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku”

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym:
Nazwa postępowania: „Usługa ochrony fizycznej i elektronicznej obiektów, osób i mienia oraz obsługa, konserwacja i naprawa systemu alarmowego PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku””
Numer sprawy: BZ/ZP.03/19/02/20
Numer ogłoszenia BZP: 517555-N-2020
Numer ogłoszenia TED: nie dotyczy
Klucz publiczny: nie dotyczy
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Termin składania ofert: 09.03.2020 r., godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 09.03.2020 r., godz. 10:15
Dokumentacja postępowania:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy
Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego
Formularz cenowy
Załącznik Nr 3 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 do SIWZ Wzór umowy
Załącznik Nr 5 do SIWZ Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik Nr 6 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik Nr 7 do SIWZ Wykaz usług
Załącznik Nr 8 do SIWZ Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych
Załącznik Nr 9 do SIWZ Wykaz osób
Załącznik Nr 10 do SIWZ Wzór zobowiązania podmiotów trzecich
Treść zapytań, wyjaśnień i zmiany w SIWZ:
Treść pytań i odpowiedzi Zamawiającego z dnia 05.03.2020 r.
Informacje i zawiadomienia:
Informacja z otwarcia ofert
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej