Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.12/21/09/20 pn.: „Dostawa soli drogowej DR niezbrylającej, kamiennej, kopalnianej dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. – II postępowanie”

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym:
Nazwa postępowania: „Dostawa soli drogowej DR niezbrylającej, kamiennej, kopalnianej dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. – II postępowanie”
Numer sprawy: BZ/ZP.12/21/09/20
Numer ogłoszenia BZP: 587507-N-2020
Numer ogłoszenia TED: nie dotyczy
Klucz publiczny: 0123f3f0-da14-40c8-9271-2fc25d4aec87
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawa
Termin składania ofert: 30.09.2020 r., godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 30.09.2020 r., godz. 11:15
Dokumentacja postępowania:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu
Załącznik nr 3 do SIWZ – Projekt umowy
Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału postępowaniu
Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz wykonanych dostaw
Załącznik nr 7 do SIWZ – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
Załącznik nr 8 do SIWZ – Formularz składu chemicznego i granulacji soli drogowej
Załączniki w wersji edytowalnej
Treść zapytań, wyjaśnień i zmiany w SIWZ:
Informacje i zawiadomienia:
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Przepisy w zakresie postępowań przetargowych

W PGK „Saniko” Sp. z o.o. obowiązują przepisy wewnętrzne w zakresie postępowań przetargowych zatwierdzone Uchwałą Prezesa Zarządu Nr 10/2016 z dnia 4 lipca 2016 r