Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.10/01/06/20 pn.: „Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 12 12 dla RZUOK w Machnaczu, gm. Brześć Kujawski, w podziale na 2 części”

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym:
Nazwa postępowania:
Numer sprawy: BZ/ZP.10/01/06/20
Numer ogłoszenia BZP: nie dotyczy
Numer ogłoszenia TED: 2020/S 114-276930
Klucz publiczny: kluczpub-oferta-postepowanieid-f4732c57-c946-414d-bca5-fbe031874572-asc
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługa
Termin składania ofert: 21.07.2020 r., godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 21.07.2020 r., godz. 11:30
Dokumentacja postępowania:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik Nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2 do SIWZ JEDZ
Załącznik Nr 3 do SIWZ Projekt umowy
Załącznik Nr 4 do SIWZ Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
Załącznik Nr 5 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik Nr 6 do SIWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego
Treść zapytań, wyjaśnień i zmiany w SIWZ:
Treść zapytania i wyjaśnienia z dnia 08.07.2020 r.
Informacje i zawiadomienia:
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Część Nr 1

 
Przepisy w zakresie postępowań przetargowych

W PGK „Saniko” Sp. z o.o. obowiązują przepisy wewnętrzne w zakresie postępowań przetargowych zatwierdzone Uchwałą Prezesa Zarządu Nr 10/2016 z dnia 4 lipca 2016 r