Majątek Spółki

image_pdfimage_print

Majątek Spółki

Majątek Spółki według stanu na dzień 31.12.2017 r.

 

Kapitał własny         – 32 651 241,39  zł.

w tym

Kapitał zakładowy – 18 190 900,00 zł.

Kapitał zakładowy PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku wynoszący 16.391.800,00 zł. (słownie: szesnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset złotych) jest w całości wniesiony przez Gminę Miasto Włocławek.

 

Aktywa trwałe        – 32 017 943,56  zł.

Aktywa obrotowe   – 22 923 796,31  zł.

Aktywa razem         – 54 941 739,87 zł.