Majątek Spółki

image_pdfimage_print

Majątek Spółki

Majątek Spółki według stanu na dzień 31.12.2018 r.

 

Kapitał własny         – 31 177 753,77  zł.

w tym

Kapitał zakładowy – 16 391 800,00 zł.

Kapitał zakładowy PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku wynoszący 16.391.800,00 zł. (słownie: szesnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset złotych) jest w całości wniesiony przez Gminę Miasto Włocławek.

 

Aktywa trwałe        – 30 642 427,04  zł.

Aktywa obrotowe   – 21 684 959,29  zł.

Aktywa razem         – 52 327 386,33 zł.