„Pełnienie funkcji zespołu nadzoru inwestorskiego obejmującego kompleksowy, wielobranżowy nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno-budowlanej, instalacji sanitarnych, i instalacji elektrycznych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Dostawa i montaż doposażenia uzupełniającego zautomatyzowanego sortowania odpadów komunalnych wraz z zaprojektowaniem powiązania technologicznego nowo dostarczonych urządzeń z istniejącą linią sortowniczą w RZUOK w Machnaczu gm. Brześć Kujawski współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020” – drugie postępowanie

image_pdfimage_print

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 1a do SWZ – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 3 do SWZ – Wykaz osób

Załącznik nr 4 do SWZ – Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SWZ – Formularz oferty

Załącznik nr 6 do SWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 7 do SWZ – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Identyfikator postępowania: 7fbc63f2-f520-43cf-96ad-203fba8ca44c

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7fbc63f2-f520-43cf-96ad-203fba8ca44c

Numer ogłoszenia BZP: 2021/BZP 00017673/01

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

ogłoszenie o wyniku postępowania

Autor informacji:
Wprowadził: Katarzyna Wydra
Utworzono: 2021-03-15 14:32:07
Ostatnia modyfikacja: 2021-05-27 06:59:41 | przez: Katarzyna Wydra
Wyświetlono: 267

Dziennik zmian