1

Postępowanie klasyczne tryb podstawowy bez negocjacji Nr BZ/ZP.11/18/10/21 pn.: „Dostawa soli drogowej DR niezbrylającej, kamiennej, kopalnianej dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku – 2 postępowanie”

Termin składania ofert: 29.10.2021 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 29.10.2021 r. godz. 11:00

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy

4. Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP

5. Załącznik nr 3 do SWZ Projektowane postanowienia umowy

6. Załącznik nr 4 do SWZ Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

7. Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz dostaw

8. Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a943305e-e1f7-49ad-b184-19214e14593f

9. ID postępowania: a943305e-e1f7-49ad-b184-19214e14593f

 

10. Informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

11. Informacja z otwarcia ofert 29.10.2021 r.

 

12. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 16.11.2021 r.