Prawne podstawy działania Spółki

image_pdfimage_print

Akty publiczno-prawne


 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKO” jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa przede wszystkim w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych, Kodeks Cywilny, Kodeks Pracy oraz wszelkie inne przepisy prawne, których przestrzeganie jest konieczne. Na szczególną uwagę wśród nich zasługują:

 • Ustawa z dnia 27.04.2001 r. prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.1396 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.701 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity  Dz. U. z 2018 r. poz.1454 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 712 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.2170 ze zm.).

Dokumentem wewnętrznym, na którym opiera się funkcjonowanie Spółki jest Zakładowy Układ Zbiorowy.

Pozwolenia i decyzje


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKO” Sp. z o.o. prowadzi swą statutową działalność na podstawie:

 1. aktu notarialnego – Repertorium A nr 1928/2015 z dnia 17.02.2015r. ze zm.

Ponadto Spółka prowadzi działalność na mocy następujących decyzji:

1. Pozwolenie zintegrowane Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego ŚG-I-G.7222.14.2015/MB dla instalacji do składowania odpadów w RZUOK oraz instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w Machnaczu, gmina Brześć Kujawski, powiat włocławski. Zmiana 24.06.2016 r.

2. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Brześć Kujawski BUA-7332-I/2/99– pozwolenie na użytkowanie Kwatery Nr I

3. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Brześć Kujawski BUA-7353-1789/2001 pozwolenie na użytkowanie Kwatery Nr II

4. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Brześć Kujawski BUA-7353-0844/2001 pozwolenie na użytkowanie RZUOK

5. Decyzja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ŚG.I.7241.9.2015/DM  zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego w m. Machnacz, gmina Brześć Kujawski.

6. Decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włocławku:

PIW piu.556.11.2018 na zbieranie z terenu miasta padłych zwierząt i ptaków.

PIW piu.556.15.2018 na zbieranie z terenu miasta padłych zwierząt i ptaków.

PIW piu.556.6.2019 na zbieranie z terenu miasta padłych zwierząt i ptaków.

7. Wpis do Rejestru GIOŚ DKR/074-E6756/07/js. Zmiana 27.01.2014 r. DKR/074-278/14/ac

8. Decyzja Prezydenta Miasta Włocławek OS.76252-9-2/10 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów. Zmiana 23.11.2011 r. GKS.S.6233.06.2011

9 . Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego znak ŚG-I.7243.24.2014. na przetwarzanie i wytwarzanie odpadów w instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów  w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w miejscowości Machnacz nr 41, gm. Brześć Kujawski.

10. Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego PINB.7146/U-23/518/2005 na użytkowanie bloku energetycznego.

11. Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego PINB.7146/U-23/1115/2005 na użytkowanie myjni najazdowej.

12. Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego PINB.7146-29/864/2006 na użytkowanie zmiany technologii procesu kompostowania oraz używania pryzm energetycznych.

13. Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego PINB.7146/U-23/05/865/2006 na użytkowanie tuneli foliowych.

14. Decyzja Starosty Powiatowego dot. zmiany sposobu użytkowania wiaty kompostowni z dnia 28.02.2007 r. OŚB.7354-2/2007

15. Decyzja Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10.06. 2013 r., znak S.6233.15.2013 zezwolenie na zbieranie odpadów przy ul. Komunalnej 4. Zmiana 18.03.2014 r., znak S.6233.2.2014. Zmiana 17.01.2017 r., znak S.6233.1.2017

16. Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Włocławku znak PINB.4321.24.165.2015 udzielająca pozwolenia na użytkowanie instalacji biologicznego, tlenowego przetwarzania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie RZUOK na dz. Nr 186/3, 186/6, 187/5, 187/8, 187/9, 187/10, 189/3, 189/4 w obrębie ewidencyjnym Machnacz, gm. Brześć Kujawski.

17. Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego PINB. 4321.24.165.2015 pozwolenie na użytkowanie instalacji biologicznego, tlenowego przetwarzania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną.

18. Decyzja Burmistrza Brześcia Kujawskiego BI.73300.4.2017 na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Brześć Kujawski.

PGK „SANIKO” Sp. z o.o. świadczy swoje usługi na terenie: miasta Włocławek, gminy Włocławek, gminy Bytoń, miasta i gminy Brześć Kujawski, miasta Kowal,  gminy  Kowal, gminy Lubień Kujawski, gminy Lubanie, gminy Osięciny, gminy Radziejów, miasta Radziejów  w oparciu o następujące decyzje i wpisy do rejestru działalności regulowanej:

 

Wpisy do rejestru działalności regulowanej:

 

 1. Zaświadczenie Wójta Gminy Włocławek o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Włocławek z dnia 24.09.2012 r.
 2. Zaświadczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Włocławek z dnia 05.10.2012 r.
 3. Zaświadczenie Burmistrza Miasta Kowal o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Kowal z dnia 01.10.2012 r.
 4. Zaświadczenie Wójta Gminy Kowal o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kowal z dnia 01.10.2012 r.
 5. Zaświadczenie Burmistrza Brześcia Kujawskiego o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 04.10.2012 r.
 6. Zaświadczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 05.10.2012 r.
 7. Zaświadczenie Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 09.10.2012 r.
 8. Zaświadczenie Burmistrza Ciechocinka o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ciechocinek z dnia 04.10.2012 r.
 9. Zaświadczenie Burmistrza Miasta Nieszawa o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 03.10.2012 r.
 10. Zaświadczenie Wójta Gminy Fabianki o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 08.10.2012 r.
 11. Zaświadczenie Wójta Gminy Raciążek o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 01.10.2012 r.
 12. Zaświadczenie Wójta Gminy Waganiec o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 10.10.2012 r.
 13. Zaświadczenie Wójta Gminy Lubanie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lubanie z dnia 08.10.2012 r.
 14. Zaświadczenie Burmistrza Miasta Radziejów o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Miasto Radziejów z dnia 04.10.2012 r.
 15. Zaświadczenie Wójta Gminy Radziejów o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 26.10.2012 r.
 16. Zaświadczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków  Kujawski o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 03.10.2012 r.
 17. Zaświadczenie Wójta Gminy Zakrzewo o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Zakrzewo z dnia 15.10.2012 r.
 18. Zaświadczenie Wójta Gminy Osięciny o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Osięciny z dnia 01.10.2012 r.
 19. Zaświadczenie Burmistrza Lubrańca o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 03.10.2012 r.
 20. Zaświadczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Lubień Kujawski z dnia 04.10. 2012 r.
 21. Zaświadczenie Wójta Gminy Boniewo o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Boniewo z dnia 27.04.2012 r. Zmiana 28.12.2012 r.
 22. Zaświadczenie Wójta Gminy Baruchowo o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Baruchowo z dnia 08.10.2012 r.
 23. Zaświadczenie Wójta Gminy Topólka o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Topólka dnia 05.10.2012 r.
 24. Zaświadczenie Wójta Gminy Bytoń o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bytoń z dnia 26.10.2012 r.
 25. Zaświadczenie Wójta Gminy Dobre o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Dobre z dnia 21.11.2012 r.
 26. Zaświadczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Izbicy Kujawskiej z dnia 08.11.2012 r.
 27. Zaświadczenie Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz o wpisie do rejestru działalności regulowanej  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Chodecz z dnia 19.11.2012 r.
 28. Zaświadczenie Wójta Gminy Choceń o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Choceń z dnia 09.11 2012r.
 29. Zaświadczenie Wójta Gminy Bądkowo o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bądkowo z dnia 12.11.2012 r.
 30. Zaświadczenie Burmistrza Miasta Gostynina o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Gostynina z dnia 01.03.2013 r.
 31. Zaświadczenie Prezydenta Miasta Płock o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Płock z dnia 28.02.2013 r.
 32. Zaświadczenie Burmistrza Krośniewic o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Krośniewice z dnia 04.03.2013 r.
 33. Zaświadczenie Prezydenta Miasta Kutno o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Kutno z dnia 04.03.2013 r.

 

 

Uchwały miast i gmin z terenu, na którym Saniko świadczy swoje usługi:


1. Miasto Włocławek

Uchwała Nr XXXII/86/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXX/6/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Zmiana – Uchwała NR IV/44/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr XXXII/84/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Włocławek. Zmiana – Uchwała Nr XXXIV/123/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. Zmiana – Uchwała NR XI/97/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2019 r.

Uchwała NR XXII/89/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 07 lipca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała NR XXII/90/2016  Rady Miasta Włocławek z dnia 07 lipca 2016 r.w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zmiana – Uchwała  NR XXXII/85/2017 r. Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr XXXV/90/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.

Uchwała NR XI/89/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 września 2015 r. w sprawie powierzenia spółce komunalnej Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej „Saniko” z o. o. we Włocławku obowiązku wynikającego z zadania własnego gminy dotyczącego unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu miasta Włocławek w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu. Zmiana – Uchwała – NR XLVII/94/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 2 sierpnia 2018 r.

2. Gmina Włocławek

Uchwała Nr XXIX/220/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu  świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXIX/225/17  Rady Gminy Włocławek z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr III/27/2015 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Zmiana – Uchwała Nr XX/157/2016 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 listopada 2016 r. Zmiana – Uchwała Nr /VI/43/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2019 r.

Uchwała Nr XXIX/219/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włocławek.

Uchwała Nr XXIX/221/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 listopada 2017  r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Włocławek w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. Zmiana – Uchwała Nr VII/50/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 20 lutego 2019 r.

Uchwała Nr VI/42/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

Uchwała NR VII/49/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Włocławek.

Uchwała Nr XXIV/236/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 października 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.

3. Gmina Bytoń

Uchwała NR XXX/227/2017 Rady Gminy Bytoń  z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bytoń i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała NR X/71/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty za pojemnik. Zmiana – Uchwała NR II/16/18 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 listopada 2018 r.

Uchwała NR X/69/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała NR XXX/223/2017 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bytoń.

Uchwała NR X/70/2015  Rady Gminy Bytoń z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zmiana – Uchwała NR II/15/18 z dnia 29 listopada 2018 r.

Uchwała NR 10/58/2011 Rady Gminy Bytoń z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat pobieranych za odbiór odpadów komunalnych, nieczystości stałych na terenie gminy Bytoń.

 

4 .Gmina Miasto Kowal

Uchwała Nr XX/137/2016 Rady Miasta Kowal z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiana – Uchwała Nr VIII/56/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 30 maja 2019 r.

Uchwała Nr XXXIV/231/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Zmiana – Uchwała Nr VIII/52/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 30 maja 2019 r.

Uchwała nr XX/136/2016 Rady Miasta Kowal z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miasta Kowal. Zmiana – Uchwała Nr VIII/55/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 30 maja 2019 r.

Uchwała Nr XX/139/2016 Rady Miasta Kowal z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XX/141/2016 Rady Miasta Kowal z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

5. Gmina Kowal

Uchwała Nr XXXII/183/17  Rady Gminy Kowal z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXVIII/185/2013 Rady Gminy Kowal z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XVII/95/2016  Rady Gminy Kowal z dnia 23 czerwca 2016  r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXXII/182/17  Rady Gminy Kowal z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowal.

Uchwała Nr XXXIII/194/17 Rady Gminy Kowal z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.

Uchwała Nr XXXIII/217/2013 Rady Gminy Kowal z dnia 18 września 2013 r. w sprawie określenia  górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

6. Gmina Lubanie

Uchwała NR XXVII/169/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami.

Uchwała NR II/18/2018 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Lubanie.

Uchwała NR XXVII/168/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubanie.

Uchwała NR II/19/2018 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

7. Gmina Lubień Kujawski

Uchwała NR XXVIII/281/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała NR XXVIII/280/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Lubień Kujawski. Zmiana – Uchwała NR XXIX/286/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 28 marca 2018 r.

Uchwała NR IV/19/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Uchwała NR XIV/135/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubień Kujawski.

Uchwała NR XVI/158/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 9 września 2016 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Lubień Kujawski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

Uchwała NR XV/144/2016 Rady Miejskiej W Lubieniu Kujawskim z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Lubień Kujawski.

Uchwała NR XXV/199/2013 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi o których mowa w art. 6 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zmiana – Uchwała NR XXVII/215/2013 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 29 maja 2013 r.

8. Miasto i Gmina Brześć Kujawski

Uchwała Nr XXX/233/2018  Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr III/18/2015 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia tej stawki opłaty na obszarze Gminy. Zmiana – Uchwała Nr XXIII/180/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 24 sierpnia 2017 r.

Uchwała Nr XIV/96/2016  Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 7 lipca 2016  r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXX/232/2018 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brześć Kujawski.

Uchwała NR XIV/97/2016 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 07 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Zmiana – Uchwała NR XXIII/181/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 24 sierpnia 2017 r.

Uchwała Nr XXIII/176/2013 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie określonych górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Zmiana- Uchwała Nr XXXI/235/14 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 27 lutego 2014 r.

9. Gmina Radziejów

Uchwała Nr X/88/2016  Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiana – Uchwała Nr XI/105/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 września 2016 r.

Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 06  grudnia 2018 r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty.

Uchwała Nr X/89/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr X/87/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2016  r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziejów. Zmiana – Uchwała NR II/15/2018 Rady Gminy Radziejów  z dnia 06 grudnia 2018 r.

Uchwała NR X/90/2016 Rady Gminy Radziejów  z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zmiana – Uchwała NR XI/106/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 września 2016 r.

Uchwała Nr XVI/169/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

10. Miasto Radziejów

Uchwał NR XXIX/250/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 07 listopada 2018  r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXIX/249/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 07 listopada 2018 r. w sprawie   Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Radziejów.

Uchwała Nr XXIX/251/2018  Rady Miasta Radziejów z dnia 07 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Miasto Radziejów.

Uchwała Nr IX/72/2015  Rady Miasta Radziejów z dnia 2 grudnia 2015  r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Radziejów.

Uchwała NR XXIX/252/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 07 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Radziejów oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uchwała Nr XXV/198/2013 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.

11. Gmina Osięciny

Uchwała Nr XXIV/226/2017  Rady Gminy Osięciny z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów,  w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciel nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Uchwała Nr XIV/136/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr III/26/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 grudnia 2018 r. roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie Gminy Osięciny.

Uchwała Nr XXIV/225/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osięciny.

Uchwała NR XIV/137/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uchwała Nr XXVI/213/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 października 2013 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.