Przedmiot działalności

image_pdfimage_print

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. jest podmiotem gospodarczym w zakresie użyteczności publicznej.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

 1. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.11.Z
 2. Pozostałe sprzątanie PKD 81.29.Z
 3. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków PKD 37.00.Z
 4. Transport drogowy towarów PKD 49.41.Z
 5. Wytwarzanie energii elektrycznej PKD 35.11.Z
 6. Przesyłanie energii elektrycznej PDK 35.12.Z
 7. Dystrybucja energii elektrycznej PKD 35.13.Z
 8. Handel energią elektryczną PKD 35.14.Z
 9. Wytwarzanie paliw gazowych PKD 35.21.Z
 10. Odzysk surowców z materiałów segregowanych PKD 38.32.Z
 11. Wydobywanie żwiru i piasku, wydobywanie gliny i kaolinu PKD 08.12.Z
 12. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych PKD 43.11.Z
 13. Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.76.Z
 14. Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie PKD 01.19.Z
 15. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni PKD 81.30.Z
 16. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego PKD 46.73.Z
 17. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu PKD 46.77.Z
 18. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PKD 46.90.Z
 19. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli PKD 45.20.Z
 20. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami PKD 47.99.Z
 21. Wydobywanie torfu PKD 08.92.Z
 22. Produkcja pojemników metalowych PKD 25.91.Z
 23. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowanych PKD 77.39.Z
 24. Obróbka mechaniczna elementów metalowych PKD 25.62.Z
 25. Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych PKD 25.29.Z
 26. Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn PKD 25.93.Z
 27. Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin PKD 46.22.Z
 28. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych PKD 33.11.Z
 29. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.21.Z
 30. Zbieranie odpadów niebezpiecznych PKD 38.12.Z
 31. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.78.Z
 32. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych PKD 35.30 Z
 33. Wydobywanie soli PKD 08.93.Z
 34. Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych PKD 22.22.Z
 35. Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych PKD 22.29.Z
 36. Naprawa i konserwacja maszyn PKD 33.12.Z
 37. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami PKD 39.00.Z
 38. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych PKD 38.22.Z
 39. Demontaż wyrobów zużytych PKD 38.31.Z
 40. Przygotowanie terenu pod budowę PKD 43.12.Z
 41. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek PKD 77.11.Z
 42. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli PKD 77.12.Z.

Dane zgodne z umową Spółki.