Stan przyjmowanych spraw

image_pdfimage_print

Sprawy przyjmowane są w formie ustnej tj. drogą telefoniczną i osobiście w Biurze Obsługi Klienta znajdującym się w siedzibie przedsiębiorstwa przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku, oraz w formie pisemnej, również za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: saniko@saniko.com.pl).

Każda sprawa rozpatrywana i rozwiązywana jest bez zbędnej zwłoki. W przypadku osobistego kontaktu większość spraw załatwiana jest na miejscu. Sprawy obejmujące szersze spektrum zagadnień, bardziej skomplikowane załatwiane są po przeprowadzeniu koniecznych analiz, konsultacji i uzgodnień, w zależności od specyfiki przedłożonej sprawy. Pisemne odpowiedzi przesyłane są do klienta.

W celu podpisania umowy na świadczenie usług w zakresie odbioru i wywozu odpadów należy zgłosić się osobiście do Biura Obsługi Klienta PGK „Saniko”. Tutaj nasi pracownicy udzielą niezbędnych informacji i pomogą w wypełnieniu dokumentów.

Właściciele nieruchomości, tj. nieruchomości niezamieszkałych oraz mieszanych aby podpisać umowę na świadczenie usług na odbiór i zagospodarowanie odpadów,  powinien określić rodzaj pojemnika oraz częstotliwość wywozu, która musi być zgodna z przepisami Uchwały Nr XXII/91/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Włocławek.

W celu świadczenia dodatkowych usług na tzw. zlecenie doraźne gdzie odbiór np. odpadów pobudowlanych czy wielkogabarytowych również należy zgłosić się do naszego Przedsiębiorstwa i podać niezbędne informacje o rodzaju i ilości oraz miejscu i terminie odebrania odpadów.

Dla uproszczenia procedury załatwiania powyższych spraw opracowane zostały odpowiednie wzory umów do wypełnienia przez wnoszącego sprawę.
Umowa sporządzana jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

W przypadku rozmów telefonicznych rozmówca jest informowany o takiej możliwości i miejscu zawarcia umowy . Na życzenie klienta umowy mogą być wysłane drogą pocztową lub w inny uzgodniony sposób.

Za świadczone przez przedsiębiorstwo usługi wystawiane są faktury VAT.

Obecnie obowiązującą stawką za wywóz odpadów z pojemników wynosi 8%.

Natomiast stawka za samą dzierżawę pojemników wynosi 23%.

Płatności wynikające z faktury mogą być dokonywane w następujących formach:
– gotówką w kasie znajdującej się w siedzibie spółki- bez dodatkowych prowizji,

– gotówką lub przelewem za pośrednictwem poczty lub innych banków – prowizja wg. stawek poszczególnych placówek,

– przelewem na podstawie stałej dyspozycji płatności zgłoszonej w banku prowadzącym ROR klienta – prowizja wg. stawek poszczególnych placówek.

W przypadku powstania opóźnienia w płatności przekraczającego okres 15 dni, Zleceniobiorcy przysługuje prawo zaprzestania dalszego świadczenia usług i wycofania pojemników stanowiących własność Zleceniobiorcy, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Zleceniodawcy do zapłaty.