Struktura organizacyjna

image_pdfimage_print

Kierownictwo


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. reprezentowane jest przez jednoosobowy Zarząd Spółki, w skład którego wchodzi:

Anna Grabowska – Prezes Zarządu

Funkcje kierownicze w PGK „SANIKO” Sp. z o.o. piastują:
– mgr inż. Łukasz Adamski – Kierownik Dz. Technicznego
– mgr inż. Przemysław Wojciechowski – Kierownik RZUOK
– mgr inż. Violetta Sartanowicz – Kierownik Biura Zarządu i Kadr
– mgr Bożena Arkuszewska – Główna Księgowa
– mgr Lidia Pawłowska – Z-ca Głównej Księgowej

Funkcje kierownicze w Spółce wykonują:
1. Kierownik Działu Obsługi Klienta
2. Kierownik Działu Technicznego
3. Kierownik RZUOK
4. Kierownik Biura Zarządu i Kadr
5. Główny Księgowy

Ad.1) Dział Obsługi Klienta na czele którego stoi Kierownik Działu Obsługi Klienta
Pracownicy Działu Obsługi Klienta:
– Mistrz Działu Obsługi Klienta
– Samodzielny Specjalista
– Specjalista
– Samodzielny Referent
– Referent

Ad.2) Dział Techniczny na czele którego stoi Kierownik Działu Technicznego
Pracownicy Działu Technicznego:
– Mistrz Transportu
– Referent
– Specjalista ds. zaopatrzenia
– Brygadzista Warsztatu
– Kierowca brygady wywozowej
– Ładowacz brygady wywozowej
– Kierowca – operator sprzętu
– Kierowca samochodu kontenerowego
– Kierowca – mechanik
– Ładowacz
– Mechanik samochodowy
– Mechanik samochodowy – spawacz
– Elektryk

Ad.3) Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych (RZUOK), na czele którego stoi Kierownik RZUOK
Pracownicy RZUOK:
– Mistrz zmianowy
– Referent
– Brygadzista składowiska
– Konserwator
– Kierowca – mechanik
– Operator sprzętu
– Wagowy
– Sortowacz
– Pracownik gospodarczy
– Sprzątaczka

 

Ad.4) Pion Administracji na czele którego stoi Kierownik Biura Zarządu i Kadr
Pracownicy Biura Zarządu:
– Samodzielny Specjalista ds. informatyki
– Samodzielny Specjalista ds. monitoringu i kontroli
– Główny Specjalista ds. BHP
– Starszy Specjalista / Specjalista ds. BHP
– Specjalista ds. OC i P.poż.
– Specjalista ds. zamówień publicznych
– Specjalista ds. energetycznych
– Specjalista ds. ochrony środowiska
– Specjalista ds. marketingu
– Specjalista
– Starszy Inspektor / Inspektor ds. BHP
– Referent ds. kadr
– Referent
– Asystent ds. obsługi sekretariatu
– Pracownik gospodarczy / Sprzątaczka

Ad. 5) Pion Księgowości na czele którego stoi Główny Księgowy
Pracownicy Działu Księgowości:
– Zastępca Głównej Księgowej
– Specjalista ds. kosztów
– Specjalista ds. płac
– Księgowa
– Specjalista
– Referent
– Kasjerka

Zakres obowiązków poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk samodzielnych 
1. Dział Obsługi Klienta
– przyjmowanie zleceń w zakresie wywozu odpadów komunalnych,
– sporządzanie umów w zakresie świadczenia usług komunalnych,
– fakturowanie należności za świadczone usługi.

2. Dział Techniczny
– prowadzenie spraw z zakresu nadzoru i kontroli stanu technicznego sprzętu,
– zbieranie i transport odpadów komunalnych,
– letnie oraz zimowe oczyszczanie ulic i placów,
– naprawa i konserwacja sprzętu,
– prowadzenie całokształtu spraw związanych z zaopatrzeniem,
– prowadzenie gospodarki pojemnikami.

3. Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
– odzysk odpadów przez kompostowanie oraz segregacją na linii sortowniczej,
– unieszkodliwianie odpadów balastowych poprzez składowanie na składowisku,
– eksploatacja składowiska zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4. Biuro Zarządu
– obsługa – Walnego Zgromadzenia, posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej, prowadzenie spraw z zakresu KRS, Rejestru uchwał i zarządzeń,
– przygotowywanie projektów zarządzeń, uchwał i regulaminów,
– zapewnienie prawidłowego przebiegu informacji w Spółce,
– prowadzenie spraw z zakresu prawa zamówień publicznych,
– prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska,
– kontrola warunków pracy i przestrzeganie przepisów BHP i p. poż.,
– Prowadzenie polityki personalnej w Spółce – obsługa Kadr,
– Kontrola wewnętrzna Spółki i analizowanie wyników prowadzonego monitoringu i kontroli wewnętrznej,
– Współdziałanie w przyjmowaniu sprawozdań, wniosków, informacji, odpowiedzi do urzędów i instytucji.

5. Księgowość
– prowadzenie dokumentacji księgowej zgodnie z przepisami,
– realizowanie zobowiązań finansowych Spółki w terminie,
– opracowywanie planów inwestycyjno-finansowych,
– opracowanie informacji i analiz ekonomiczno-finansowych przeznaczonych na użytek wewnętrzny, przydatnych w procesie zarządzania i planowania,
– monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz informowanie Zarządu o wszelkich nieprawidłowościach, barierach i zagrożeniach,
– prowadzenie spraw związanych z rachunkowością, podatkami, ubezpieczeniami i płacami,
– wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
– prowadzenie bieżącej ewidencji księgowej zgodnie z ustawą o rachunkowości,
– kontrola majątku, rozliczenie inwestycji.

6. Radca Prawny
– Udzielanie informacji, sporządzanie opinii, porad, wyjaśnień i pomocy prawnej,
– Informowanie o nowo wydanych aktach prawnych,
– Opiniowanie pod względem prawnym umów i uchwał,
– Występowanie z powództwami, redagowanie pism procesowych, odwołań.

Schemat organizacyjny – kliknij