Przetarg nieograniczony nr BZ/ZP.01/08/01/20 pn.: „Transport odpadu o kodzie 19 12 12 dla RZUOK w Machnaczu”

image_pdfimage_print
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym:
Nazwa postępowania: „Transport odpadu o kodzie 19 12 12 dla RZUOK w Machnaczu”
Uwaga: wprowadzona zmiana do SIWZ, formularza ofertowego, projektu umowy, z dnia 03.02.2020 r.
Numer sprawy: BZ/ZP.01/08/01/20
Numer ogłoszenia BZP: 507933-N-2020
Numer ogłoszenia TED: nie dotyczy
Klucz publiczny: nie dotyczy
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Termin składania ofert: 10.02.2020 r., godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 10.02.2020 r., godz. 11:15
Dokumentacja postępowania:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu
Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy
Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz usług
Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz narzędzi
Załącznik nr 7 do SIWZ Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
Załącznik nr 8 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału postępowaniu
Załączniki w wersji edytowalnej
Treść zapytań, wyjaśnień i zmiany w SIWZ:
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 03.02.2020 r.
Zmiana treści SIWZ z dnia 03.02.2020 r.
SIWZ ze zmianami z dnia 03.02.2020 r.
Załącznik Nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy z dnia 03.02.2020 r.
Załącznik Nr 3 do SIWZ Umowa (projekt) z dnia 03.02.2020 r.
Informacje i zawiadomienia:
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Autor informacji:
Wprowadził: Rafał Kinasiewicz
Utworzono: 2020-01-31 10:35:28
Ostatnia modyfikacja: 2020-04-30 13:19:31 | przez: Rafał Kinasiewicz
Wyświetlono: 812

Dziennik zmian