Przetarg nieograniczony nr BZ/ZP.04/21/02/20 pn.: „Wykonanie naprawy przenośników w linii technologicznej w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu”

image_pdfimage_print
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym:
Nazwa postępowania: „Wykonanie naprawy przenośników w linii technologicznej w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów w Machnaczu”
Numer sprawy: BZ/ZP.04/21/02/20
Numer ogłoszenia BZP: 517693-N-2020
Numer ogłoszenia TED: nie dotyczy
Klucz publiczny: nie dotyczy
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Termin składania ofert: 13.03.2020 r., godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 13.03.2020 r., godz. 11:15
Dokumentacja postępowania:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu
Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy
Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz wykonanych usług
Załącznik nr 6 do SIWZ Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
Załącznik nr 7 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału postępowaniu
Załącznik nr 8a do SIWZ Szkic poglądowy przenośnika PK 23,6/1500
Załącznik nr 8b do SIWZ Szkic poglądowy przenośnika PK 10,4/1300
Treść zapytań, wyjaśnień i zmiany w SIWZ:
Informacje i zawiadomienia:
Informacja z otwarcia ofert
Unieważnienie postępowania
Autor informacji:
Wprowadził: Rafał Kinasiewicz
Utworzono: 2020-02-28 13:39:15
Ostatnia modyfikacja: 2020-04-30 08:57:55 | przez: Rafał Kinasiewicz
Wyświetlono: 752

Dziennik zmian