Przetarg nieograniczony nr BZ/ZP.08/29/04/20 pn.: „Dostawa fabrycznie nowej śmieciarki dwukomorowej dla PGK „Saniko” Sp. z o.o.”

image_pdfimage_print
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym:
Nazwa postępowania: „Dostawa fabrycznie nowej śmieciarki dwukomorowej dla PGK „Saniko” Sp. z o.o.”
Numer sprawy: BZ/ZP.08/29/04/20
Numer ogłoszenia BZP: nie dotyczy
Numer ogłoszenia TED: 2020/S 086-204131
Klucz publiczny: d926e549-bf93-4795-84f0-8e279f7863a9
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawa
Termin składania ofert: 09.06.2020 r., godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 09.06.2020 r., godz. 11:15
Dokumentacja postępowania:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SIWZ Standardowy formularz JEDZ
Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy
Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału postępowaniu
Załącznik nr 6 do SIWZ Oświadczenie o rocznym obrocie w obszarze objętym zamówieniem
Załącznik nr 7 do SIWZ Wykaz dostaw
Załącznik nr 8 do SIWZ Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
Załącznik nr 9 do SIWZ Formularz parametrów technicznych fabrycznie nowej śmieciarki z zabudową dwukomorową
Treść zapytań, wyjaśnień i zmiany w SIWZ:
Treść zapytań i wyjaśnień z dnia 18.05.2020 r.
Zmiana treści SIWZ z dnia 18.05.2020 r.
Zamiana treści Załącznika nr 9 do SIWZ z dnia 18.05.2020 r. – Formularz parametrów technicznych
Treść zapytań i wyjaśnień z dnia 25.05.2020 r.
Zamiana treści Załącznika nr 3 do SIWZ z dnia 25.05.2020 r. – Projekt umowy
Zamiana treści Załącznika nr 1 do SIWZ z dnia 04.06.2020 r. – Formularz ofertowy
Informacje i zawiadomienia:
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Autor informacji:
Wprowadził: Rafał Kinasiewicz
Utworzono: 2020-05-04 09:16:56
Ostatnia modyfikacja: 2020-07-01 11:49:44 | przez: Rafał Kinasiewicz
Wyświetlono: 598

Dziennik zmian