Przetarg nieograniczony nr BZ/ZP.09/13/05/20 pn.: „Dostawa fabrycznie nowych pojemników z tworzywa sztucznego na odpady dla PGK „Saniko” Sp. z o.o.”

image_pdfimage_print
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym:
Nazwa postępowania: „Dostawa fabrycznie nowych pojemników z tworzywa sztucznego na odpady dla PGK „Saniko” Sp. z o.o.”
Numer sprawy: BZ/ZP.09/13/05/20
Numer ogłoszenia BZP: 540776-N-2020
Numer ogłoszenia TED: nie dotyczy
Klucz publiczny: 7af1d6db-0f5f-4b01-8f8e-a5df8754119b
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Termin składania ofert: 26.05.2020 r., godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 26.05.2020 r., godz. 11:15
Dokumentacja postępowania:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz cenowy
Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu
Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy
Załącznik nr 5 do SIWZ Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz wykonanych dostaw
Załącznik nr 7 do SIWZ Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
Załącznik nr 8 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału postępowaniu
Załącznik nr 9 Formularz parametrów technicznych pojemników
Treść zapytań, wyjaśnień i zmiany w SIWZ:
Treść zapytania i wyjaśnienie zapisów SIWZ-pdf
Informacje i zawiadomienia:
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Autor informacji:
Wprowadził: Rafał Kinasiewicz
Utworzono: 2020-05-18 09:52:04
Ostatnia modyfikacja: 2020-06-23 08:03:23 | przez: Rafał Kinasiewicz
Wyświetlono: 615

Dziennik zmian