Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.13/19/11/20 pn.: „Dostawa fabrycznie nowych worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku”

image_pdfimage_print
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym:
Nazwa postępowania: „Dostawa fabrycznie nowych worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku”
Numer sprawy: BZ/ZP.13/19/11/20
Numer ogłoszenia BZP: 613423-N-2020
Numer ogłoszenia TED: nie dotyczy
Klucz publiczny: e0b40f61-ae6b-4ab1-a123-6cbf5e1f8c11
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawa
Termin składania ofert: 01.12.2020 r., godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 01.12.2020 r., godz. 11:15
Dokumentacja postępowania:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu
Załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt umowy
Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału postępowaniu
Załącznik nr 7 do SIWZ – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
Załącznik nr 8 do SIWZ – Wykaz wykonanych dostaw
Załącznik nr 9 do SIWZ – Wzory nadruków na workach
Załączniki w wersji edytowalnej
Treść zapytań, wyjaśnień i zmiany w SIWZ:
Treść zapytań i wyjaśnień z dnia 26.11.2020 r.
Informacje i zawiadomienia:
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu 25.01.2021 r.
Autor informacji:
Wprowadził: Rafał Kinasiewicz
Utworzono: 2020-11-20 13:49:00
Ostatnia modyfikacja: 2021-02-10 06:48:33 | przez: Katarzyna Wydra
Wyświetlono: 345

Dziennik zmian