Przetarg nieograniczony nr BZ/ZP.19/12/11/19 pn.: „Budowa wizyjnego systemu kontroli składowania odpadów komunalnych na kwaterach składowiska w RZUOK w Machnaczu”

image_pdfimage_print
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym:
Nazwa postępowania: Budowa wizyjnego systemu kontroli składowania odpadów komunalnych na kwaterach składowiska w RZUOK w Machnaczu”
Numer sprawy: BZ/ZP.19/12/11/19
Numer ogłoszenia BZP: 624393-N-2019
Numer ogłoszenia TED: nie dotyczy
Klucz publiczny: nie dotyczy
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Termin składania ofert: 11.12.2019 r., godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 11.12.2019 r., godz. 11:15
Dokumentacja postępowania:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SIWZ Projekt budowlany
Załącznik nr 2a do SIWZ Projekt zagospodarowania terenu
Załącznik nr 2b do SIWZ Połączenia kablowe
Załącznik nr 2c do SIWZ Schemat ideowy
Załącznik nr 2d do SIWZ Sposób prowadzenia światłowodów
Załącznik nr 3 do SIWZ Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Załącznik nr 4 do SIWZ Przedmiar robót (załącznik pomocniczy)
Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy
Załącznik nr 6 do SIWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu
Załącznik nr 7 do SIWZ Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 8 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
Załącznik nr 9 do SIWZ Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
Załącznik nr 10 do SIWZ Wykaz robót
Załączniki w wersji edytowalnej
Treść zapytań, wyjaśnień i zmiany w SIWZ:
Treść zapytań i wyjaśnień z dnia 05.12.2019 r.
Informacje i zawiadomienia:
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Autor informacji:
Wprowadził: Rafał Kinasiewicz
Utworzono: 2019-11-20 11:03:09
Ostatnia modyfikacja: 2020-04-30 08:54:47 | przez: Rafał Kinasiewicz
Wyświetlono: 961

Dziennik zmian