Przetarg nieograniczony nr BZ/ZP.20/29/11/19 pn.: „Dostawa fabrycznie nowego pojazdu ciężarowego typu hakowiec do Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu”

image_pdfimage_print
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym:
Nazwa postępowania: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu ciężarowego typu hakowiec do Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych  w Machnaczu”
Numer sprawy: BZ/ZP.20/29/11/19
Numer ogłoszenia BZP: 631887-N-2019
Numer ogłoszenia TED: nie dotyczy
Klucz publiczny: nie dotyczy
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawa
Termin składania ofert: 13.12.2019 r., godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 13.12.2019 r., godz. 10:15
Dokumentacja postępowania:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu
Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy
Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
Załącznik nr 6 do SIWZ Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
Załącznik nr 7 do SIWZ Wykaz dostaw
Załącznik nr 8 do SIWZ Formularz parametrów technicznych fabrycznie nowego pojazdu ciężarowego typu hakowiec
Załączniki w wersji edytowalnej
Treść zapytań, wyjaśnień i zmiany w SIWZ:
Treść zapytań i wyjaśnień z dnia 10.12.2019 r.
Zmiana treści SIWZ z dnia 10.12.2019 r.
Zmiana treści Załącznika nr 8 – Formularz parametrów technicznych – z dnia 10.12.2019 r.
Treść zapytań i wyjaśnień z dnia 11.12.2019 r.
Informacje i zawiadomienia:
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Autor informacji:
Wprowadził: Rafał Kinasiewicz
Utworzono: 2019-12-04 14:51:53
Ostatnia modyfikacja: 2020-04-30 08:55:33 | przez: Rafał Kinasiewicz
Wyświetlono: 771

Dziennik zmian