Przetarg nieograniczony nr BZ/ZP.21/06/12/19 pn.: „Dostawa i sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej śmieciarki dwukomorowej dla PGK Saniko Sp. z o.o.”

image_pdfimage_print
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym:
Nazwa postępowania: „Dostawa i sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej śmieciarki dwukomorowej dla PGK Saniko Sp. z o.o.”
Numer sprawy: BZ/ZP.21/06/12/19
Numer ogłoszenia BZP: 634464-N-2019
Numer ogłoszenia TED: nie dotyczy
Klucz publiczny: nie dotyczy
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawa
Termin składania ofert: 20.12.2019 r., godz. 11:00 – zmiana terminu składania ofert
Termin otwarcia ofert: 20.12.2019 r., godz. 11:15 – zmiana terminu otwarcia ofert
Dokumentacja postępowania:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1a do SIWZ Formularz ofertowy
Załącznik nr 1b do SIWZ Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu
Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy
Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
Załącznik nr 6 do SIWZ Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
Załącznik nr 7 do SIWZ Wykaz dostaw
Załącznik nr 8 do SIWZ Oświadczenie o rocznym obrocie w obszarze objętym zamówieniem
Załącznik nr 9 do SIWZ Formularz parametrów technicznych fabrycznie nowej śmieciarki z zabudową dwukomorową
Załączniki w wersji edytowalnej
Treść zapytań, wyjaśnień i zmiany w SIWZ:
Treść zapytań i wyjaśnień z dnia 13.12.2019 r.
Zmiana treści SIWZ z dnia 13.12.2019 r.
Zmiana treści Załącznika nr 9 – Formularz parametrów technicznych – z dnia 13.12.2019 r.
Zmiana treści SIWZ z dnia 16.12.2019 r. – zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 16.12.2019 r. – zmiana terminu składania ofert
Informacja o zmianie treści SIWZ z dnia 16.12.2019 r. – zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Treść zapytań i wyjaśnień z dnia 17.12.2019 r.
Informacje i zawiadomienia:
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Autor informacji:
Wprowadził: Rafał Kinasiewicz
Utworzono: 2019-12-10 14:20:11
Ostatnia modyfikacja: 2020-04-30 08:56:46 | przez: Rafał Kinasiewicz
Wyświetlono: 922

Dziennik zmian