1

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2021 oraz 2022 rok.

POBIERZ dokument – Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego
Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.03/07/04/15. – Wynajem autobusu wraz z kierowcą do przewozu pracowników PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku

Termin składania ofert: 21.04.2015 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 21.04.2015 r. godz. 10:15

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.02/23/02/15. – Objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku

Termin składania ofert: 16.03.2015 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 16.03.2015 r. godz. 10:15

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 8 do SIWZ

 

Treść zapytań i wyjaśnień zapisów SIWZ 1

Treść zapytań i wyjaśnień zapisów SIWZ 2 – zmiana załącznika Nr 11 do SIWZ

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie konto funduszu rekultywacyjnego

OGŁOSZENIE z dnia 02.07.2013 r.

Zgodnie z art. 137 ust. 6 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2013 r. (DZ.U. 2013 poz. 21)Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ,,Saniko” Sp. z o. o. informuje, iż na konto funduszu rekultywacyjnego utworzonego zgodnie z zapisami w/w ustawy, od każdej tony odpadów poddanych procesowi unieszkodliwiania na składowisku (D5) przekazana zostanie kwota 12 zł netto.
Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.01/07/01/15. – Świadczenie usługi ochrony fizycznej i elektronicznej osób i mienia (budynków i terenów) PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku

Termin składania ofert: 30.01.2015 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 30.01.2015 r. godz. 10:15

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Treść zapytań i wyjaśnień do zapisów SIWZ z dnia 22.01.2015 r.

Treść zapytania i wyjaśnienie do zapisów SIWZ z dnia 23.01.2015 r.

Treść zapytań i wyjaśnień do zapisów SIWZ z dnia 27.01.2015 r.

Sprostowanie do wyjaśnień do zapisów SIWZ z dnia 27.01.2015 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.08/26/08/14. – Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej

Termin składania ofert: 09.09.2014 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 09.09.2014 r. godz. 11:00

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

 

Treść zapytań i wyjaśnień do zapisów SIWZ 1

Treść zapytań i wyjaśnień do zapisów SIWZ 2

Treść zapytań i wyjaśnień do zapisów SIWZ 3

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.07/04/06/14. – Budowa magazynu środków do zimowego utrzymania dróg w tym soli drogowej z wytwornicą solanki dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku

Termin składania ofert: 23.06.2014 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 23.06.2014 r. godz. 11:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Program Funkcjonalno – Użytkowy

Mapa sytuacyjna

Treść zapytania i wyjaśnienie do zapisów SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.06/27/03/14. -Dostawa pojazdu silnikowego typu furgon dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku

Termin składania ofert do dnia 14.04.2014 r. godz. 10:00

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Treść zapytań i wyjaśnień zapisów SIWZ z dnia 07.04.2014 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ
Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.05/17/03/14. – Budowa instalacji do biologicznego, tlenowego przetwarzania odpadów komunlanych

Termin składania ofert: do dnia 11.04.2014 r. do godz. 10:00

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert: do dnia 25.04.2014 r. do godz. 10:00

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 03.04.2014 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 10.04.2014 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 17.04.2014 r.

 

SIWZ

SIWZ – po modyfikacjach na dzień 17.04.2014 r.

Załącznik nr 1 do SIWZ Opis technologii przetwarzania odpadów

Załącznik Nr 2 do SIWZ Dokumentacja projektowa:

Projekt budowlany

Projekt wykonawczy do projektu budowlanego

Projekt budowlany branża sanitarna

Projekt budowlany branża elektryczna

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Przedmiar robót branża budowlana

Przedmiar robót branża sanitarna

Przedmiar robót branża elektryczna

Kosztorys nakładczy branża ogólnobudowlana

Kosztorys nakładczy branża sanitarna

Kosztorys nakładczy branża elektryczna

Plan zagospodarowania przestrzennego

1. Zmiana treści SIWZ z dnia 31.03.2014 r.

Projekt Umowy po zmianach

 

2. Treść zapytań i wyjaśnień wraz ze zmianą zapisów SIWZ z dnia 02.04.2014 r.

Załącznik Kosztorys nakładczy i przedmiar robót – branża budowlana po zmianach

 

3. Treść zapytań i wyjaśnień wraz ze zmianą zapisów SIWZ z dnia 03.04.2014 r.

Załączniki:

Kosztorys nakładczy – branża sanitarna

Projekt Umowy po zmianach

 

4. Treść zapytania i wyjaśnienie zapisów SIWZ z dnia 07.04.2014 r.

5. Zmiana treści Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia z dnia 10.04.2014 r.

Załącznik Nr 8 do SIWZ „Wykaz wykonanych robót budowlanych” po zmianach

6. Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 17.04.2014 r.

Załącznik – SIWZ zmodyfikowana na dzień 17.04.2014 r.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.04/14/03/14. – Objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku – ubezpieczenie odpowiedzialności za szkody w środowisku

Termin składania ofert: 25.03.2014 r. do godz. 10:00

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert: 26.03.2014 r. do godz. 13:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Treść zapytań, wyjaśnień oraz zmian zapisów SIWZ – UWAGA: ZMIANA FORMULARZA OFERTOWEGO

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty