Przetarg nieograniczony nr BZ/ZP.15/23/08/19, pn.: „Dostawa i montaż fabrycznie nowych opon do samochodów ciężarowych dla PGK Saniko Sp. z o.o. we Włocławku z podziałem na dwa zadania”

image_pdfimage_print
Przetarg nieograniczony nr BZ/ZP.15/23/08/19, pn.:
„Dostawa i montaż fabrycznie nowych opon do samochodów ciężarowych
dla PGK Saniko Sp. z o.o. we Włocławku z podziałem na dwa zadania”
Terminy składania i otwarcia ofert:
Termin składania ofert: 06.09.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 06.09.2019 r. godz. 10:15
Dokumentacja przetargowa:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2a do SIWZ – Formularz cenowy (Zadanie nr 1)
Załącznik nr 2b do SIWZ – Formularz cenowy (Zadanie nr 2)
Załącznik nr 3 do SIWZ – Umowa (projekt)
Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia
Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
Załącznik nr 7 do SIWZ – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
Załącznik nr 8 do SIWZ – Wykaz dostaw
Załączniki w wersji edytowalnej
Zmiany w SIWZ:
Informacje dodatkowe:
Informacja z otwarcia ofert z dnia 06.09.2019 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Autor informacji:
Wprowadził: Rafał Kinasiewicz
Utworzono: 2019-08-28 13:13:10
Ostatnia modyfikacja: 2019-09-30 10:22:36 | przez: Rafał Kinasiewicz
Wyświetlono: 663

Dziennik zmian