Przetarg nieograniczony nr BZ/ZP.16/27/08/19, pn.: „Pełnienie funkcji zespołu nadzoru inwestorskiego…”

image_pdfimage_print
Przetarg nieograniczony nr BZ/ZP.16/27/08/19, pn.:
„Pełnienie funkcji zespołu nadzoru inwestorskiego obejmującego kompleksowy, wielobranżowy nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno–budowlanej, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych nad robotami budowlanymi i montażowymi, współfinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020”
Terminy składania i otwarcia ofert:
Termin składania ofert: 12.09.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 12.09.2019 r. godz. 10:15
Dokumentacja przetargowa:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty
Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia
Załącznik nr 3 do SIWZ – Wykaz prac powierzonych podwykonawcom
Załącznik nr 4 do SIWZ – Umowa (projekt)
Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego
Zmiany w SIWZ:
Zmiana treści SIWZ z dnia 02.09.2019 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zmiana z dnia 02.09.2019 r. (zmiana dotyczy rozdz. XVIII, pkt. 4, ppkt. 4.1.)

Załącznik nr 4 do SIWZ – Umowa (projekt) – zmiana z dnia 02.09.2019 r. (zmiana dotyczy paragrafu 4, pkt. 7, 8, 9.)
Treść zapytań i wyjaśnień do SIWZ z dnia 05.09.2019 r.

Zmiana treści SIWZ z dnia 05.09.2019 r.

Treść zapytań i wyjaśnień do SIWZ z dnia 09.09.2019 r.

Informacje dodatkowe:
Informacja z otwarcia ofert z dnia 12.09.2019 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 29.10.2019 r.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Autor informacji:
Wprowadził: Rafał Kinasiewicz
Utworzono: 2019-08-30 15:19:53
Ostatnia modyfikacja: 2019-12-04 13:01:55 | przez: Katarzyna Wydra
Wyświetlono: 655

Dziennik zmian