1

Dostawa i sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka bezpylna z zabudową dwukomorową, przeznaczoną do wywozu selektywnie zebranych odpadów komunalnych

1.Ogłoszenie o zamówieniu 2021-ojs203-529522-pl

2.SWZ

3. Załącznik nr 1 do SWZ – formularz oferty

4. Załącznik nr 1a do SWZ – formularz cenowy

5. Załącznik nr 2 do SWZ – wzór umowy

6. Załącznik nr 3 do SWZ – edytowalna wersja formularza JEDZ

7. Załącznik nr 4 do SWZ – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

8. Załącznik nr 5 do SWZ – oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ w zakresie podstaw wykluczenia

9. Załącznik nr 6 do SWZ – wykaz wykonanych dostaw

10. Załącznik nr 7 do SWZ – wykaz parametrów technicznych

11. Załącznik nr 8 do SWZ – zobowiązanie podmiotu trzeciego

12.Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ z dnia 04-11-2021r.

13. Sprawozdanie finansowe f-01 za III kw-2021r.

14. SWZ – aktualizacja z dnia 04-11-2021r.

15. Załącznik nr 1 do SWZ – formularz oferty aktualizacja z dnia 04-11-2021r.

16. Załącznik nr 1a do SWZ – formularz cenowy aktualizacja z dnia 04-11-2021r.

17. Załącznik nr 2 do SWZ – wzór umowy aktualizacja z dnia 04-11-2021r.

18. Załącznik nr 7 do SWZ – wykaz parametrów technicznych aktualizacja z dnia 04-11-2021r.

19. Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ z dnia 09-11-2021r.

20. SWZ aktualizacja z dnia 09-11-2021r.

21. Załącznik nr 2 do SWZ – wzór umowy – aktualizacja z dnia 09-11-2021r.

22. Załącznik nr 7 do SWZ – wykaz parametrów technicznych – aktualizacja z dnia 09-11-2021r.

23. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 2021-ojs220-578200-pl

24. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zamówienia

25. Informacja z otwarcia ofert

26. Informacja o wyborze oferty

Numer identyfikacyjny, identyfikator [ID] postępowania: 678a4bd5-0de0-40cf-b773-7010dd51df9e

Link do postępowania na miniPortal:https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/678a4bd5-0de0-40cf-b773-7010dd51df9e

Adres skrzynki ePuap Zamawiającego: /Saniko_Wloclawek/SkrytkaESP