Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Lubraniec

image_pdfimage_print

Termin składania ofert: 23.04.2021 r. godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 23.04.2021 r. godz. 10:00

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SWZ Harmonogram odbioru odpadów

Załącznik nr 3 do SWZ Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 4 do SWZ Formularz ofertowy

Załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP

Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP

Załącznik nr 7 do SWZ Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik nr 8 do SWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 9 do SWZ Wykaz usług

Załącznik nr 10 do SWZ Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego

Załącznik nr 11 Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8d78f104-355f-45c5-861e-35adfc6f4b86

ID postępowania:8d78f104-355f-45c5-861e-35adfc6f4b86

 

Informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Autor informacji:
Wprowadził: Katarzyna Wydra
Utworzono: 2021-04-15 15:08:27
Ostatnia modyfikacja: 2021-05-13 14:43:25 | przez: Katarzyna Wydra
Wyświetlono: 215

Dziennik zmian