Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.02/13/02/20 na: „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku

image_pdfimage_print
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym:
Nazwa postępowania: „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku”
Numer sprawy: BZ/ZP.02/13/02/20
Numer ogłoszenia BZP: 513210-N-2020
Numer ogłoszenia TED: nie dotyczy
Klucz publiczny: nie dotyczy
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Termin składania ofert: 12.03.2020 r., godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 12.03.2020 r., godz. 11:15
UWAGA: zmiana terminu składania ofert
Dokumentacja postępowania:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik Nr 3 do SIWZ Wzory pełnomocnictw
Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór oświadczenia Wstępnego
Załącznik Nr 5 do SIWZ Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 6 do SIWZ Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urzączeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami
Zamawiający informuje, że Załącznik nr 1 do SIWZ i Załącznik nr 2 do SIWZ stanowi informacje o charakterze poufnym. Część poufną SIWZ Wykonawca może uzyskać poprzez złożenie wniosku o ich przesłanie w formie elektronicznej. Wniosek składa się za pomocą formularza na stronie www.eib.com.pl w dziale PRZETARGI i specjalnym odnośniku do przedmiotowego postępowania. We wniosku o przesłanie Części poufnej SIWZ w formie elektronicznej należy podać 1) dane dotyczące wnioskodawcy, b) dane dotyczące Wykonawcy, którego reprezentuje, c) nazwę prowadzonego postępowania, d) numer referencyjny prowadzonego postępowania, e) adres poczty elektronicznej, na który należy wysłać załącznik nr 1 do SIWZ i załącznik nr 2 do SIWZ. Dokumenty zostaną udostępnione Wykonawcy po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii brokera ubezpieczeniowego EIB S.A., ul. Jęczmienna 21, 87-100 Toruń. Udostępnienie załącznika nr 1 i załącznika nr 2 do SIWZ nastąpi poprzez jego wysłanie na adres poczty elektronicznej podany w treści ww. wniosku.
Treść zapytań, wyjaśnień i zmiany w SIWZ:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 03.03.2020 r.
Zmiana treści SIWZ z dnia 03.03.2020 r.
Treść zapytań, wyjaśnień i zmiana treści SIWZ z dnia 04.03.2020 r. wraz ze zmianą Załącznika nr 1 do SIWZ  i Załącznika nr 2 do SIWZ – stanowią część poufną i dostępne są na wniosek Wykonawcy u Brokera Ubezpieczeniowego 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 09.03.2020 r. – NOWE
Zmiana treści SIWZ z dnia 09.03.2020 r. – NOWE
Treść zapytań, wyjaśnień i zmiana treści SIWZ z dnia 09.03.2020 r. – stanowią część poufną i dostępne są na wniosek Wykonawcy u Brokera Ubezpieczeniowego – NOWE
Informacje i zawiadomienia:
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Autor informacji:
Wprowadził: Katarzyna Wydra
Utworzono: 2020-02-19 14:32:33
Ostatnia modyfikacja: 2020-05-11 08:23:54 | przez: Katarzyna Wydra
Wyświetlono: 604

Dziennik zmian