Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.03/19/02/20 na: „Usługę ochrony i fizycznej i elektronicznej obiektów, osób i mienia oraz obsługa, konserwacja i naprawa systemu alarmowego PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku”

image_pdfimage_print
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym:
Nazwa postępowania: „Usługa ochrony fizycznej i elektronicznej obiektów, osób i mienia oraz obsługa, konserwacja i naprawa systemu alarmowego PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku””
Numer sprawy: BZ/ZP.03/19/02/20
Numer ogłoszenia BZP: 517555-N-2020
Numer ogłoszenia TED: nie dotyczy
Klucz publiczny: nie dotyczy
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Termin składania ofert: 09.03.2020 r., godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 09.03.2020 r., godz. 10:15
Dokumentacja postępowania:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy
Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego
Formularz cenowy
Załącznik Nr 3 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 do SIWZ Wzór umowy
Załącznik Nr 5 do SIWZ Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik Nr 6 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik Nr 7 do SIWZ Wykaz usług
Załącznik Nr 8 do SIWZ Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych
Załącznik Nr 9 do SIWZ Wykaz osób
Załącznik Nr 10 do SIWZ Wzór zobowiązania podmiotów trzecich
Treść zapytań, wyjaśnień i zmiany w SIWZ:
Treść pytań i odpowiedzi Zamawiającego z dnia 05.03.2020 r.
Informacje i zawiadomienia:
Informacja z otwarcia ofert
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Autor informacji:
Wprowadził: Katarzyna Wydra
Utworzono: 2020-02-28 13:02:04
Ostatnia modyfikacja: 2020-04-22 06:56:38 | przez: Katarzyna Wydra
Wyświetlono: 687

Dziennik zmian