Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.09/18/06/19. na: Rozbudowę i przebudowę istniejącej hali segregacji odpadów komunalnych oraz związanych z nią instalacji, sieci, urządzeń infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu w ramach inwestycji pn. Modernizacja istniejącej linii sortowniczej w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć Kujawski, na terenie działki o nr ew. 189/3, 189/4, 190/2, 192/2 w obrębie ew. Machnacz gm. Brześć Kujawski, współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

image_pdfimage_print

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT został przesunięty z 26.07.2019 r. na 02.08.2019 r.!!!

Termin składania ofert: 02.08.2019 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 02.08.2019 r. godz. 10:15

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty

Załącznik 2A do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik do Załącznika 2A Uwarunkowania

Dokumentacja projektowa:

Załącznik nr 2B do SIWZ – Projekt budowlany

Załącznik nr 2B do SIWZ – Projekt wykonawcy branża konstrukcyjno – budowlana

Załącznik nr 2B do SIWZ – Projekt wykonawczy branża sanitarna

Załącznik nr 2B do SIWZ – Projekt wykonawczy branża elektryczna – remont stacji transformatorowej

Załacznik nr 2B do SIWZ – Projekt wykonawczy branża elektryczna – instalacje wewnętrzne hali sortowni

Załącznik nr 2B do SIWZ – Projekt wykonawczy branża elektryczna – system sygnalizacji pożarowej

Załącznik nr 2B do SIWZ – Projekt wykonawczy zagospodarowanie terenu w tym branża drogowa

Załącznik nr 2B do SIWZ – Projekt wykonawczy branża elektryczna – system monitoringu CCTV

Załącznik nr 2B do SIWZ – Projekt technologii i organizacji wykonania robót budowlanych w zakładzie czynnym

Załącznik nr 2B do SIWZ – Scenariusz rozwoju zdarzeń w razie pożaru

Załącznik nr 2B do SIWZ – Przedmiar robót

Załącznik nr 2B do SIWZ – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

Załącznik nr 2B do SIWZ – Wytyczne ochrony p. poż.

Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków i nie podleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie podwykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór Umowy

Załącznik nr 1 do Umowy – Wzór Protokołu Przekazania części terenu budowy

Załącznik nr 2 do Umowy – Wykaz pracowników

Załącznik nr 3 do Umowy – Wzór Protokołu odbioru

Załącznik nr 4 do Umowy – Protokół usunięcia wad nieistotnych

Załącznik nr 5 do Umowy – Wzór oświadczenia o rodzaju prac wykonywanych przez podwykonawców

Załącznik nr 6 do Umowy – Wzór oświadczenia podwykonawcy o uregulowaniu płatności

Załacznik nr 19 do Umowy – Decyzja pozwolenie na budowę

Załącznik nr 6 do SIWZ Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 do SIWZ Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz osób

Załącznik nr 9 do SIWZ Oświadczenie wykształcenie osób

Uwaga: Załącznik nr 2A i Załącznik nr 2B do SIWZ są również załącznikami do wzoru Umowy stanowiącej Załącznik nr 5 do SIWZ.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 09.07.2019 r.

Treść zapytań i wyjaśnienia z dnia 09.07.2019 r.

Zmiana treści SIWZ z dnia 09.07.2019 r.

Treść zapytań i wyjaśnień z dnia 11.07.2019 r.

Zmiana treści SIWZ z dnia 12.07.2019 r.

– Wytyczne ochrony przeciwpożarowej dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu

– Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną

Treść zapytań i wyjaśnienia do zapisów SIWZ z dnia 12.07.2019 r.

Zmiana treści SIWZ z dnia 15.07.2019 r.

Treść zapytań i wyjaśnienia do zapisów SIWZ z dnia 15.07.2019 r.

– Rysunek do pytania nr 2 – RZUT POMIESZCZEŃ do malowania piętro i parter z dnia 15.07.2019 r.

Treść zapytań i wyjaśnienia do zapisów SIWZ z dnia 17.07.2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 23.07.2019 r.

Zmiana treści SIWZ z dnia 23.07.2019 r.

Treść zapytań i wyjaśnienia do zapisów SIWZ z dnia 23.07.2019 r.

Załącznik nr 1 Wentylacja mechaniczna pomieszczeń energetycznych

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 02.08.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

 

 

Autor informacji:
Wprowadził: Katarzyna Wydra
Utworzono: 2019-06-25 15:00:30
Ostatnia modyfikacja: 2019-11-08 14:22:04 | przez: Katarzyna Wydra
Wyświetlono: 16562

Dziennik zmian