Przetarg nieograniczony nr BZ/ZP.12/17/04/19, pn.: „Dostawa i montaż fabrycznie nowych opon do samochodów ciężarowych, osobowych, wózków widłowych i maszyn budowlanych dla PGK Saniko sp. z o.o. we Włocławku z podziałem na cztery zadania”.

image_pdfimage_print
Przetarg nieograniczony nr BZ/ZP.12/17/04/19, pn.:

 

Dostawa i montaż fabrycznie nowych opon do samochodów ciężarowych, osobowych, wózków widłowych i maszyn budowlanych dla PGK Saniko sp. z o.o. we Włocławku z podziałem na cztery zadania

 

Terminy składania i otwarcia ofert:
Termin składania ofert: 02.08.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 02.08.2019 r. godz. 11:15
Uwaga zmiana godziny otwarcia ofert!
Dokumentacja przetargowa:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia
Załącznik nr 3 do SIWZ – Umowa (projekt)
Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
Załącznik nr 6 do SIWZ – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
Załącznik nr 7a do SIWZ – Formularz cenowy (Zadanie nr 1)
Załącznik nr 7b do SIWZ – Formularz cenowy (Zadanie nr 2)
Załącznik nr 7c do SIWZ – Formularz cenowy (Zadanie nr 3)
Załącznik nr 7d do SIWZ – Formularz cenowy (Zadanie nr 4)
Załączniki w wersji edytowalnej z dnia 25.07.2019 r.
Zmiany w SIWZ:
Zmiana treści SIWZ z dnia 24.07.2019 r.
Zmiana treści SIWZ z dnia 25.07.2019 r.
Załącznik nr 7a do SIWZ – Formularz cenowy (Zadanie nr 1) zmiana z dnia 25.07.2019 r.
Informacje dodatkowe:
Informacja z otwarcia ofert z dnia 02.08.2019 r.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Zadanie nr 1
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Autor informacji:
Wprowadził: Rafał Kinasiewicz
Utworzono: 2019-07-19 14:32:42
Ostatnia modyfikacja: 2019-08-29 10:59:16 | przez: Rafał Kinasiewicz
Wyświetlono: 810

Dziennik zmian