Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.14/25/11/20 na: „Dostawę odzieży roboczej i ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku”

image_pdfimage_print

Termin składania ofert: 08.12.2020 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 08.12.2020 r. godz. 10:15

Klucz publiczny do pobrania na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=4ebb475a-19bf-4782-b432-7e4ddbcf1670

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ Projekt umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 do SIWZ Formularz cenowy

Załącznik nr 5 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 do SIWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 7 do SIWZ Wykaz dostaw

Załącznik nr 8 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 9 do SIWZ Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 uPzp

 

Formularze edytowalne:

Załącznik nr 3 do SIWZ Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 do SIWZ Formularz cenowy

Załącznik nr 5 do SIWZ Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 do SIWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 7 do SIWZ Wykaz dostaw

Załącznik nr 8 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 9 do SIWZ Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Autor informacji:
Wprowadził: Katarzyna Wydra
Utworzono: 2020-11-27 14:45:46
Ostatnia modyfikacja: 2021-01-15 10:15:11 | przez: Katarzyna Wydra
Wyświetlono: 350

Dziennik zmian