Rada Nadzorcza

image_pdfimage_print

Rada Nadzorcza funkcjonująca przy Spółce „SANIKO” jest jej stałym organem nadzoru i kontroli.

Rada Nadzorcza jest organem kolegialnym. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być: członkowie Zarządu, likwidatorzy, prokurenci oraz pracownicy Spółki zajmujący stanowiska głównego księgowego, radcy prawnego, kierownika zakładu.

Rada Nadzorcza składa się z trzech osób. Aktualnie zasiadają w niej:

 • Tomasz Bączykowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Władysław Kubiak – Członek Rady Nadzorczej
 • Edward Adamkowski – Członek Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do:

 • brania udziału w posiedzeniach Rady,
 • sprawowania nadzoru i kontroli nad realizacją uchwał Zgromadzenia Wspólników i Rady oraz wytycznych i zarządzeń Rady.

Do zadań Rady w szczególności należy:

 • opiniowanie planów rocznych i kierunków działania Spółki,
 • stałe nadzorowanie działalności Zarządu Spółki,
 • doraźne kontrole przedsiębiorstwa Spółki,
 • coroczne badanie sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunków zysku i strat,
 • rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 • składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badań i kontroli,
 • stawianie wniosków na Zgromadzenie Wspólników o udzielenie Zarządowi absolutorium,
 • rozpatrywanie propozycji Zarządu w sprawie nabycia, obciążenia, zbycia nieruchomości, wydzierżawienia, najmu mienia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części oraz występowania z wnioskami w powyższych sprawach do Zgromadzenia Wspólników,
 • wyrażenie opinii przy zaciąganiu przez Spółkę średnio- i długoterminowych pożyczek i kredytów,
 • zatwierdzenie projektów regulaminu pracy Zarządu,
 • zatwierdzenie struktury orgenizacyjnej przedsiębiorstwa,
 • rozpatrywanie innych spraw zleconych przez Zgromadzenie Wspólników lub wnioskowanych przez Zarząd,
 • nadzór nad realizacją uchwał Zgromadzenia Wspólników,
 • zwoływanie nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Ponadto Rada może w każdym czasie żądać od Zarządu i pracowników Spółki wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądaa księgi i dokumenty oraz sprawdzaa bezpośrednio stan majątkowy Spółki. Gdy rozpoznanie takie wymaga specjalnej wiedzy, kwalifikacji lub specjalistycznych czynności Rada może zobowiązać Zarząd do zlecenia rzeczoznawcom opracowania dla jej użytku ekspertyzy lub opinii.

Rada może zwoływać Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, jeśli Zarząd w ciągu dwóch tygodni od otrzymania stosownego wniosku nie zwołał Zgromadzenia.

Członkowie Rady mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach i pracach Zarządu.