Zgromadzenie wspólników

image_pdfimage_print

Zgromadzenie Wspólników stanowi Prezydent Miasta Włocławek

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

 • zatwierdzenie planów rocznych i wieloletnich działalności Spółki,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy,
 • podjęcie uchwały o podziale zysków lub o sposobie pokrycia strat,
 • udzielenie władzom Spółki pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków,
 • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • decydowanie o przystąpieniu do innej Spółki, organizacji gospodarczej lub organizacji społecznej oraz o wystąpieniu z niej,
 • zatwierdzenie Regulaminu Spółki, uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej i Regulaminu Zgromadzenia Wspólników,
 • emisja obligacji,
 • postanowienie co do dalszego istnienia Spółki w przypadku, gdyby straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych oraz połowy kapitału zakładowego,
 • tworzenie funduszy celowych,
 • bycie i nabycie nieruchomości,
 • określenie zasad wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej,
 • zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub ustanowienie na nim prawa użytkowania,
 • podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 • zmiana Umowy Spółki, połączenie lub rozwiązanie Spółki oraz utworzenie nowej.