Zamówienie Nr BZ/ZP.07/07/06/21 w trybie podstawowym pn.: „Transport odpadu o kodzie 19 12 12 dla RZUOK w Machnacz”

image_pdfimage_print

Termin składania ofert: 22.06.2021 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 22.06.2021 r. godz. 11:00

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy

4. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP – druk nieaktualny

5. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP

6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

7. Projektowane postanowienia umowy

8. Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania

9. Wykaz usług – druk nieaktualny

10. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego

11. Link do postępowania na mini Portalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a09156ac-4724-4581-9053-60dacce867c5

12. ID postępowania: a09156ac-4724-4581-9053-60dacce867c5

Nowe informacje dotyczące postępowania:

13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 17.06.2021 r.

14. Treść zapytania, wyjaśnień i zmian treści SWZ z dnia 17.06.2021 r.

15. SWZ z dnia 17.06.2021 r.

16. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP –  zmiana formularza z dnia 17.06.2021 r. – aktualny druk

17. Wykaz usług – zmiana formularza z dnia 17.06.2021 r. – aktualny druk

18. Informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

19. Informacja z otwarcia ofert

20. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Autor informacji:
Wprowadził: Katarzyna Wydra
Utworzono: 2021-06-11 14:30:21
Ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 10:19:19 | przez: Katarzyna Wydra
Wyświetlono: 135

Dziennik zmian