Przetarg nieograniczony nr BZ/ZP.06/02/04/20 pn.: „Wynajem autobusu wraz z kierowcą do przewozu pracowników PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku”

image_pdfimage_print
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym:
Nazwa postępowania: „Wynajem autobusu wraz z kierowcą do przewozu pracowników PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku”
Numer sprawy: BZ/ZP.06/02/04/20
Numer ogłoszenia BZP: 529729-N-2020
Numer ogłoszenia TED: nie dotyczy
Klucz publiczny: e7643667-bde7-47a7-b03d-8205afe44fd2
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Termin składania ofert: 16.04.2020 r., godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 16.04.2020 r., godz. 11:15
Dokumentacja postępowania:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu
Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy
Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych
Załącznik nr 6 do SIWZ Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
Załącznik nr 7 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału postępowaniu
Treść zapytań, wyjaśnień i zmiany w SIWZ:
Informacje i zawiadomienia:
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Autor informacji:
Wprowadził: Rafał Kinasiewicz
Utworzono: 2020-04-07 08:32:18
Ostatnia modyfikacja: 2020-05-13 13:35:16 | przez: Rafał Kinasiewicz
Wyświetlono: 630

Dziennik zmian