Przetarg nieograniczony nr BZ/ZP.07/27/04/20 pn.: „Wykonanie naprawy przenośnika taśmowo-łańcuchowego w linii technologicznej w RZUOK w Machnaczu”

image_pdfimage_print
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym:
Nazwa postępowania: „Wykonanie naprawy przenośnika taśmowo-łańcuchowego w linii technologicznej w RZUOK w Machnaczu”
Numer sprawy: BZ/ZP.07/27/04/20
Numer ogłoszenia BZP: 534988-N-2020
Numer ogłoszenia TED: nie dotyczy
Klucz publiczny: 8f55843a-7008-414c-bb75-dfcbad8d2313
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Termin składania ofert: 08.05.2020 r., godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 08.05.2020 r., godz. 11:15
Dokumentacja postępowania:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu
Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy
Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz wykonanych usług
Załącznik nr 6 do SIWZ Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
Załącznik nr 7 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału postępowaniu
Załącznik nr 8 do SIWZ Szkic poglądowy przenośnika PK 23,6/1500
Formularze w wersji edytowalnej
Treść zapytań, wyjaśnień i zmiany w SIWZ:
Treść zapytań i wyjaśnień z dnia 05.05.2020 r.
Zmiana treści SIWZ z dnia 05.05.2020 r.
Informacje i zawiadomienia:
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Autor informacji:
Wprowadził: Rafał Kinasiewicz
Utworzono: 2020-04-28 12:41:47
Ostatnia modyfikacja: 2020-06-09 13:44:47 | przez: Rafał Kinasiewicz
Wyświetlono: 512

Dziennik zmian