Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.11/08/09/20 pn.: „Dostawa soli drogowej DR niezbrylającej, kamiennej, kopalnianej dla PGK „Saniko” Sp. z o.o.”

image_pdfimage_print
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym:
Nazwa postępowania: „Dostawa soli drogowej DR niezbrylającej, kamiennej, kopalnianej dla PGK „Saniko” Sp. z o.o.”
Numer sprawy: BZ/ZP.11/08/09/20
Numer ogłoszenia BZP: 583004-N-2020
Numer ogłoszenia TED: nie dotyczy
Klucz publiczny: 597d9427-30f6-4216-ad9a-e92686afb1e6
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawa
Termin składania ofert: 17.09.2020 r., godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 17.09.2020 r., godz. 11:15
Dokumentacja postępowania:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu
Załącznik nr 3 do SIWZ – Projekt umowy
Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału postępowaniu
Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz wykonanych dostaw
Załącznik nr 7 do SIWZ – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
Załącznik nr 8 do SIWZ – Formularz składu chemicznego i granulacji soli drogowej
Załączniki w wersji edytowalnej
Treść zapytań, wyjaśnień i zmiany w SIWZ:
Zmiana treści SIWZ z dnia 11.09.2020 r.
Załącznik nr 3 do SIWZ – Projekt umowy z dnia 11.09.2020 r.
Treść zapytań i wyjaśnień z dnia 11.09.2020 r.
Informacje i zawiadomienia:
Informacja z otwarcia ofert
Unieważnienie postępowania

 

Autor informacji:
Wprowadził: Rafał Kinasiewicz
Utworzono: 2020-09-09 13:12:11
Ostatnia modyfikacja: 2020-09-22 07:45:28 | przez: Rafał Kinasiewicz
Wyświetlono: 301

Dziennik zmian