Przetarg nieograniczony nr BZ/ZP.14/14/08/19, pn.: „Dostawa fabrycznie nowych pojazdów ciężarowych typu hakowiec i bramowiec dla PGK Saniko Sp. z o.o. we Włocławku z podziałem na dwa zadania”

image_pdfimage_print
Przetarg nieograniczony nr BZ/ZP.14/14/08/19, pn.:
„Dostawa fabrycznie nowych pojazdów ciężarowych
typu hakowiec i bramowiec dla PGK Saniko Sp. z o.o.
we Włocławku z podziałem na dwa zadania”
Terminy składania i otwarcia ofert:
Uwaga zmiana terminu składania i otwarcia ofert!
Termin składania ofert: 09.10.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 09.10.2019 r. godz. 11:00
Dokumentacja przetargowa:
Identyfikator postępowania: 86a5446a-99bb-4f03-a8e1-aa60c4fd71db
Klucz publiczny służący do szyfrowania oferty
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie JEDZ
Załącznik nr 3a do SIWZ – Umowa (projekt) dla Zadania nr 1
Załącznik nr 3b do SIWZ – Umowa (projekt) dla Zadania nr 2
Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia
Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o rocznym obrocie w obszarze objętym zamówieniem
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz dostaw
Załącznik nr 8 do SIWZ – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
Załącznik nr 9a do SIWZ – Formularz parametrów technicznych pojazdu typu hakowiec
Załącznik nr 9b do SIWZ – Formularz parametrów technicznych pojazdu typu bramowiec
Załączniki w wersji edytowalnej
Treść zapytań, wyjaśnień i zmiany w SIWZ:
Treść zapytań i wyjaśnień z dnia 09.09.2019 r.
Zmiana SIWZ z dnia 09.09.2019 r.
Zmiana Załącznika nr 9a z dnia 09.09.2019 r.
Treść zapytań i wyjaśnień z dnia 16.09.2019 r.
Zmiana SIWZ z dnia 16.09.2019 r.
Zmiana Załącznika nr 9a z dnia 16.09.2019 r.
Zmiana Załącznika nr 9b z dnia 16.09.2019 r.
Treść zapytań i wyjaśnień z dnia 30.09.2019 r.
Ogłoszenie o sprostowaniu z dnia 30.09.2019 r.
Zmiana Załącznika nr 9a z dnia 30.09.2019 r.
Informacje dodatkowe:
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Zadanie nr 2 Dostawa fabrycznie nowego pojazdu ciężarowego typu bramowiec

Zawiadomienie o unieważnieniu Zadania nr 1 Dostawa fabrycznie nowego pojazdu ciężarowego typu hakowiec

Autor informacji:
Wprowadził: Rafał Kinasiewicz
Utworzono: 2019-08-28 14:20:30
Ostatnia modyfikacja: 2019-11-08 06:12:46 | przez: Rafał Kinasiewicz
Wyświetlono: 979

Dziennik zmian