Przetarg nieograniczony nr BZ/ZP.17/10/10/19 pn.: „Dostawa fabrycznie nowego pojazdu skrzyniowego oraz dostawa i sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej śmieciarki dwukomorowej”

image_pdfimage_print
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym:
Nazwa postępowania: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu skrzyniowego oraz dostawa i sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej śmieciarki dwukomorowej dla PGK Saniko Sp. z o.o. we Włocławku z podziałem na dwa zadania”
Numer sprawy: BZ/ZP.17/10/10/19
Identyfikator postępowania: 2ddf6680-3275-49be-8ef7-2f45a1c07e3e
Numer ogłoszenia TED: 2019/S 207-503979
Klucz publiczny: https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=2ddf6680-3275-49be-8ef7-2f45a1c07e3e
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawa
Termin składania ofert: 27.11.2019 r., godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 27.11.2019 r., godz. 12:00
Dokumentacja postępowania:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2a do SIWZ – Standardowy formularz JEDZ
Załącznik nr 2b do SIWZ – Instrukcja wypełniania formularza JEDZ
Załącznik nr 3a do SIWZ – Projekt umowy – Zadanie nr 1
Załącznik nr 3b do SIWZ – Projekt umowy – Zadanie nr 2
Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia
Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o rocznym obrocie w obszarze objętym zamówieniem
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz dostaw
Załącznik nr 8 do SIWZ – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
Załącznik nr 9a do SIWZ – Formularz parametrów technicznych fabrycznie nowego pojazdu skrzyniowego, samowyładowczego, oplandekowanego
Załącznik nr 9b do SIWZ – Formularz parametrów technicznych nowej śmieciarki z zabudową dwukomorową
Załącznik nr 10 do SIWZ – Formularz cenowy – Zadanie nr 2
Załączniki w wersji edytowalnej
Treść zapytań, wyjaśnień i zmiany w SIWZ:
Treść zapytań i wyjaśnień z dnia 08.11.2019 r.
Sprawozdania finansowe za lata 2009-2018
Sprawozdanie F-01 za III kwartał 2019 r.
Zmiana treści SIWZ z dnia 08.11.2019 r.
Zmiana treści Załącznika nr 1 – Formularza ofertowy z dnia 08.11.2019 r.
Zmiana treści Załącznika nr 3a – Projekt umowy – Zadanie nr 1 z dnia 08.11.2019 r.
Zmiana treści Załącznika nr 3b – Projekt umowy – Zadanie nr 2 z dnia 08.11.2019 r.
Zmiana treści Załącznika nr 9a – Formularz parametrów technicznych – Zadanie nr 1 z dnia 08.11.2019 r.
Zmiana treści Załącznika nr 9b – Formularz parametrów technicznych – Zadanie nr 2 z dnia 08.11.2019 r.
Zmiana treści Załącznika nr 10 – Formularz cenowy – Zadanie nr 2 z dnia 08.11.2019 r.
Załączniki w wersji edytowalnej po zmianach z dnia 08.11.2019 r.
Treść zapytań i wyjaśnień z dnia 18.11.2019 r.
Zmiana treści SIWZ z dnia 18.11.2019 r.
Zmiana treści Załącznika nr 1 – Formularza ofertowy z dnia 18.11.2019 r.
Zmiana treści Załącznika nr 3b – Projekt umowy – Zadanie nr 2 z dnia 18.11.2019 r.
Zmiana treści Załącznika nr 9b – Formularz parametrów technicznych – Zadanie nr 2 z dnia 18.11.2019 r.
Załączniki w wersji edytowalnej po zmianach z dnia 18.11.2019 r.
Informacje i zawiadomienia:
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Zadanie nr 2
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Zadanie nr 1
Autor informacji:
Wprowadził: Rafał Kinasiewicz
Utworzono: 2019-10-28 07:36:39
Ostatnia modyfikacja: 2020-04-30 08:52:48 | przez: Rafał Kinasiewicz
Wyświetlono: 808

Dziennik zmian